Board of Directors

IIBA Latvia Chapter valde ir izpildinstitūcija, kas sastāv no valdes priekšsēdētāja un četriem valdes locekļiem, kuri ieņem šo amatu atbilstoši Statūtos noteiktajai rotācijas kārtībai uz diviem gadiem. Valde darbojas uz Biedrības statūtu pamata. Biedrības darbu koordinē un vada Biedrības priekšsēdētājs. Biedrības valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē. Valdes locekļi ir priekšsēdētāja vietnieki un komiteju vadītāji. Šobrīd nodaļā darbojas trīs komitejas: 
  • Biedru pārvaldība
  • Profesionāla attīstība
  • Mārketings un ārējie sakari

Valdes priekšsēdētāja:

Gundega Lazdāne
tālr.: +371 29411660
e-pasts: gundega.lazdane [at] gmail.com

Valdes locekļi:

Valērija Makijenko
Ksenija Lāce
Varis Auziņš 
Vita Karnīte